Vizija, misija

Vizija 

 • Raguvos gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
 • Gimnazija vadovaujasi demokratijos principais.
 • Moderni ir estetiška gimnazijos aplinka orientuota į bendražmogiškąsias vertybes.
 • Aukšta ugdymo kokybė formuoja vertybinius pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi kaitos sąlygomis, ugdo socialiai aktyvias ir kūrybingas asmenybes.  

Misija

 • Gimnazija, teikdama privalomą pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo ir ugdymosi kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes;
 • skatina mokytis visą gyvenimą;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais, yra atvira visuomenei, kuria saugią aplinką, plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką;
 • grįsdama savo veiklą demokratiniais principais, ugdo sąmoningą bei turintį tvirtas vertybines ir pilietines nuostatas asmenybę, išryškina mokinių individualumą.
Atnaujinta: 2022-09-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
 • 8. 15.15 - 16.00
Vairavimo mokykla