Panevėžio r. Raguvos gimnazija skelbia konkursą

  • Paskelbė : Diana Grigaliūnienė
  • Paskelbta: 2023-09-22
  • Kategorija: Pranešimai

Panevėžio r. Raguvos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti 

Pareigybės apimtis – 1 etatas, 40 val. per savaitę.

Darbo sutartis neterminuota.

Pareigybės lygis A2.

Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą (galimas koeficiento intervalas – 14,44–14,49). 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

1.2.  turi turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažiau kaip 1 metų vadybinio darbo, vadovavimo žmonių grupei patirties;

1.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.4. turi žinoti ir išmanyti:

1.4.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

1.4.2. ugdymo turinio vadybą;

1.4.3. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

1.4.4. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

1.5. turi turėti projektinio, organizacinio darbo patirties;

1.6. turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

1. Organizuoja gimnazijos ir jos skyrių strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano sudarymą, koordinuoja jų įgyvendinimą ir ataskaitų rengimą.

2. Kuruoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą. Rūpinasi kokybišku ugdymo programų vykdymu:

2.1. koordinuoja ir sudaro 1-12 klasių pamokų, konsultacijų, namų mokymo ir neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraščius;

2.2. stebi, analizuoja ir vertina ugdymo programų įgyvendinimą, rengia ugdymo proceso tobulinimo planus, koordinuoja ilgalaikių planų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą;

2.3. inicijuoja ir koordinuoja mokinių pasiruošimą ir dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, akcijose ir pan.;

2.4. organizuoja mokinių socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo ir socialinės bei savanorystės veiklų procesą;

2.5. koordinuoja ugdymosi rezultatų, mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos stebėseną, pagal kurią rengia ugdymo rezultatų suvestines ir jas analizuoja, numatant ugdymo proceso tobulinimą;

2.6. organizuoja NMPP, PUPP, VBE, diagnostinių ir kitų mokinių pasiekimų vykdymą, rezultatų vertinimą, numatant ugdymo proceso tobulinimą, inicijuoja naujų ugdymo(si) strategijų diegimą;

2.7. organizuoja ir koordinuoja mokinių savarankišką mokymą pavienio mokymosi forma, mokymą namuose, nuotolinį mokymą, prailgintos darbo dienos grupės darbą;

2.8. komunikuoja su mokinių tėvais įvairiais bendradarbiavimo klausimais, inicijuoja tėvų ir visos bendruomenės poreikius atitinkančius švietėjiškus ir edukacinius renginius;

2.9. inicijuoja ugdymo programų įgyvendinimo, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus bei plėtrą, aktualizuojant inovatyviais švietimo sprendimais;

2.10. rengia, tikslina, derina ir teikia atsakingam asmeniui gimnazijos interneto svetainėje viešinimui skirtą informaciją, vykdo gimnazijos internetinės svetainės bei gimnazijos Facebook puslapio priežiūrą: nuolatinį atnaujinimą ir informacijos tikrumą;

2.11. inicijuoja ir koordinuoja trumpalaikius, ilgalaikius ir strateginius gimnazijos projektus;

2.12. vadovauja mokytojų tarybai, koordinuoja metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklas;

2.13. kontroliuoja mokinių, darbuotojų asmens bylų tvarkymą.

3. Prižiūri jo pavaldumui priskirtų darbuotojų pareigybinių funkcijų vykdymą, darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, darbą reglamentuojančių dokumentų vykdymą:

3.1. koordinuoja mokytojų darbą, prižiūri, kaip vykdomi gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimai;

3.2. teikia profesinę, metodinę pagalbą mokytojams, supažindina su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;

3.3. sudaro mokytojų, bibliotekininko, PDDG darbo grafikus, pildo žiniaraščius, stebi ir teikia siūlymus dėl jų darbo procesų tobulinimo;

3.4. rūpinasi darbe nesančių mokytojų vadavimu, pamokų užimtumu;

3.5. organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene.

4. Organizuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą ir veiklų tobulinimo planavimą.

5. Organizuoja budėjimus gimnazijoje.

6. Rengia, tikslina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais gimnazijos direktoriui, pagal poreikį rengia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms:

6.1. reguliariai teikia savo veiklos ataskaitas mokytojų tarybos posėdžiuose.

7. Organizuoja bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis bei kitais socialiniais partneriais.

8. Dirba direktoriaus įsakymu sudarytose darbo grupėse, komisijose.

9. Pavaduoja gimnazijos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir kt. laikotarpiais.

10. Pildo, tvarko ir saugo direktoriaus pavaduotojo ugdymui atsakomybei priskirtus dokumentus, paruošia juos tinkamam perdavimui į archyvą.

11. Atlieka kitas gimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

12. Atsako už demokratinį gimnazijos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojų etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. 

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS (per VATIS Prašymų teikimo modulį): https://www.testavimas.vtd.lt

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.(pedagoginį ir vadybinį darbo stažą įrodančius dokumentus)

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

Dokumentai priimami iki š. m. rugsėjo 27 d. 17 val. 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per sistemą! 

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks š. m. rugsėjo 29 d., apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojama asmeniškai el. paštu. 

Darbo sutartis bus sudaryta, kai bus pristatyta Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos pažyma. 

Tel. pasiteirauti: 8 615 44166. 

______________________________________________________

Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktorė Inesa Vietienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos