Vizija ir misija

Vizija 

Raguvos gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Gimnazija vadovaujasi demokratijos principais.

Moderni ir estetiška gimnazijos aplinka orientuota į bendražmogiškąsias vertybes.

Aukšta ugdymo kokybė formuoja vertybinius pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi kaitos sąlygomis, ugdo socialiai aktyvias ir kūrybingas asmenybes.  

Misija

Gimnazija, teikdama privalomą pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo ir ugdymosi kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes;

skatina mokytis visą gyvenimą;

bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais, yra atvira visuomenei, kuria saugią aplinką, plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką;

grįsdama savo veiklą demokratiniais principais, ugdo sąmoningą bei turintį tvirtas vertybines ir pilietines nuostatas asmenybę, išryškina mokinių individualumą.

Tikslai

 1. Gerinti ugdymo(si) proceso kokybę.
 2. Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą visose grandyse (mokinys, mokytojas, šeima, bendruomenė, užsienio partneriai).

 

Uždaviniai

 1. Gerinti pamokos organizavimą.
 2. Organizuoti ugdymo(si) procesą atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius.
 3. Vykdyti kokybišką mokinių profesinį informavimą.
 4. Sudaryti sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją, vykdyti gerosios patirties sklaidą.
 5. Puoselėti mokyklos tradicijas, kurti naujas.
 6. Atnaujinti ugdymosi aplinką, aprūpinti mokymo(si) priemonėmis.
 7. Kurti saugią aplinką mokykloje vykdant neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 8. Užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybės turtas būtų apsaugotas nuo neteisėtų veikų.
 9. Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis bei institucijomis, atsakingomis už vaikų ugdymą.

 

Atnaujinta: 2014-03-10